Zaštita životne sredine

U saradnji sa našim ekspertima nudimo vam usluge:

 • Izrade Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
 • Planove upravljanja otpadom
 • “DUE DILIGENCE” provera i auditing zaštite životne sredine

 

IZRADA STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Vršite promenu tehnologije, ekonstrukciju, proširenje kapaciteta, prestanak rada svog postrojenja ili njegovu prenamenu, planirate projekat koji može imati značajan uticaj na životnu sredinu? Zakon Vas obavezuje da izvršite procenu uticaja na životnu sredinu.

Mi Vam možemo pružiti pomoć pri izvršenju procene uticaja na životnu sredinu.

Izradom plana uticaja na životnu sredinu definisaćete potencijalne posledice i odrediti potrebne mere zaštite, čime bi se sprečio negativan uticaj na životnu sredinu tokom redovne eksploatacije ili u slučaju udesa.

Pružamo uslugu izrade studije procene uticaja na životnu sredinu i vođenja procesa kod nadležnog organa do pribavljanja saglasnosti.

Procena uticaja na životnu sredinu je preventivna mera zaštite životne sredine zasnovana na izradi studija o proceni uticaja projekata na životnu sredinu. Studija se radi u skladu sa odredbama zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, pravilnika o obimu i sadržaju i rešenja o obimu i sadržaju Studije o proceni uticaja Projekta na životnu sredinu kao i na osnovu sprovođenja konsultacija sa nadležnim i zainteresovanim organima i institucijama uz učešće javnosti.

Pružamo celokupnu uslugu procene uticaja što podrazumeva tri glavne faze:

 •   odlučivanje o potrebi procene uticaja,
 •   određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja,
 •   odlučivanje o davanju saglasnosti na Studiju.

  

PLANOVI UPRAVLJANJA OTPADOM

Mogli biste izazvati zagađenje i narušiti stanje životne sredine svojim delovanjem. Zašto rizikujete da prekršite zakon?

Postupite profesionalno, planski i preventivno. Mi ćemo izraditi plan upravljanja otpadom za Vaše postrojenje.

Troškovi uspostavljanja sistema upravljanja otpadom mali su u poređenju s potencijalnim finansijskim posledicama ugrožavanja životne sredine.

Mi izrađujemo plan upravljanja otpadom za industrijske pogone, obuhvatajući proces nastajanja, procedure rukovanja, skladištenja, transporta, tretiranja i odlaganja otpada.

Ažuriramo već postojeći plan upravljanja otpadom i pružamo obuku i treninge za zaposlene. Pomažemo klijentima da identifikuju probleme iz domena zaštite životne sredine, pružamo usluge prepoznavanja projekata i izrade tehničke projektne dokumentacije.

Pružamo stručnu pomoć za otklanjanje i rešavanje prošlih, sadašnjih i potencijalnih problema u vezi sa narušavanjem stanja životne sredine. Prepustite nama izradu plana upravljanja otpadom za koji ste odgovorni.

Izradom i ažuriranjem plana upravljanja otpadom kod nas dobijate:

 • izradu plana, ažuriranje plana, organizovanje i držanje obuke zaposlenima pod povoljnim uslovima,
 • odgovorno izvršenje usluge u potpunosti,
 • stručno odabranu metodologiju u skladu sa postojećim stanjem postrojenja,
 • postupanje u skladu s Nacionalnom politikom zaštite životne sredine Republike Srbije, uz poštovanje zakonske regulative,
 • uvažavanja zahteva održivog upravljanja otpadom,
 • iskustvo u upravljanju kompleksnim projektima zaštite životne sredine, pripremi planova upravljanja otpadom, organizovanju i držanju obuka na temu pripreme zahteva za izdavanje integrisane dozvole.

Kao korisnik naše usluge dobićete plan upravljanja otpadom, dugo sticana znanja i iskustvo stečeno kroz komunikaciju između operatera i republičkih organa i organa lokalne samouprave i drugih zainteresovanih strana.

  

„DUE DILIGENCE“ PROVERA I AUDITING ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

„DUE DILIGENCE“ zaštite životne sredine je detaljna provera koja se vrši prilikom zaključivanja finansijskih transakcija – kupovine, prodaje ili finansiranja. Cilj provere je da se o predmetu transakcije prikupi dovoljno informacija potrebnih za dalje odlučivanje.

Predmet provere može biti postojeće preduzeće ili tek razvijeni projekat spreman za finansiranje.

Audit zaštite životne sredine preduzeća uključuje sve lokacije na kojima preduzeće ima aktivnosti i sve objekte, opremu i infrastrukturu koje koristi. Proverava se usklađenost poslovanja sa zahtevima zakonskih propisa. Proverava se organizaciona praksa i način upravljanja zaštitom životne sredine ali i stanje lokacije, objekata, opreme i infrastrukture sa aspekta rizika po životnu sredinu. Analiziraju se informacije o postojećem zagađenju zemljišta i podzemnih voda na lokaciji i potencijalnom zagađenju i verovatnoći da je prisutno.

Audit zaštite životne sredine projekta je primarno usmeren na kontrolu potencijalnih uticaja na životnu sredinu i tehničke i organizacione mere kojima će investitor sprečiti ili ublažiti negativne uticaje. Proverava se organizaciona sposobnost investitora da tehničke mere sprovede i vrši monitoring njihove efikasnosti. Proverava se usklađenost projekta sa zahtevima propisa u zaštiti životne sredine. Analizira se mogućnost prisustva istorijskog zagađenja zemljišta i podzemnih voda na lokaciji projekta i predlažu odgovarajuće mere.

„DUE DILIGENCE“ provera zaštite životne sredine je način da se sagleda i proceni jedan od najznačajnijih rizika transakcije – zagađenje zemljišta i podzemnih voda kao posledica istorijskih ili sadašnjih aktivnosti na lokaciji.

Provera zaštite životne sredine sveobuhvatno analizira istorijat lokacije, zagađujuće materije koje su verovatno korišćene u prošlosti, zagađujuće materije koje se koriste danas, potencijalne zona rizika, prirodne karakteristike terena i osetljivost receptora. Kao rezultat ove provere daje se procena o potencijalnom prisustvu zagađenja a zatim, ako postoji potreba, definišu ciljana istraživanja da se obim i vrsta zagađenja utvrde.

Provera zaštite životne sredine se najčešće kombinuje sa proverom zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. Kod velikih korporativnih transakcija se često vrši sveobuhvatna provera socijalnih aspekata koja uključuje radne odnose, stepen zaštite ljudskih prava, etička pitanja, ekološki otisak, itd.