Bezbednost i zdravlje na radu

Institut za unapređenje poslovanja d.o.o. je Licencirana organizacija za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Naš visoko stručni, multidisciplinarni tim nudi vam sledeće usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu:

 • izradu Akta o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini;
 • izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • izrada Programa obuke za bezbednost i zdravlje na radu;
 • obuku i testiranje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
 • organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu na mesečnom nivou.

U saradnji sa našim parterima nudimo vam i usluge ispitivanja uslova radne sredine, merenja hemijskih štetnosti, pregled i ispitivanje opreme za rad, pregled i ispitivanja opreme pod pritiskom, specifične obuke u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Takođe nudimo vam i usluge u vezi poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu i obezbeđenja usaglašenosti vaše opreme, kao i radne sredine sa zakonskom regulativom.

Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, koju poseduje Institut za unapređenje poslovanja d.o.o.


Unapredite i olakšajte poslove BZR i ZOP

Program za vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

Program za vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na raduOHSIS (Occupational Health & Safety Integrated Solution) je program koji služi za vođenje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (BZR). OHSIS program je namenjen, kako preduzećima i agencijama koja pružaju usluge Lica za bezbednost i zdravlje na radu, tako i preduzećima koja samostalno obavljaju poslove za sopstvene potrebe.

 

OHSIS moduli:

 1. Modul Organizacija, sistematizacija i personalna administracija (jezgro sistema)
 2. Evidenciju rezultata procene rizika (kompatibilno sa svim metodologijama koje se koriste za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini) – vođenje evidencije o opasnostima i štetnostima na radnom mestu
 3. Upravljanje LZO (katalog, veličine zaposlenih, stanje na magacinu, normativi, zaduživanje/razduživanje LZO, štampanje reversa)
 4. Vođenje evidencije o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i oboljenjima u vezi sa radom
 5. Vođenje evidencije o ispitivanjima uslova radne okoline, opreme za rad, električnih i gromobranskih instalacija
 6. Upravljanje obukama zaposlenih: Osposobljavanje za BZR, ZOP, Eksterne obuke
 7. Upravljanje ispitivanjima opreme i sredstava za ZOP
 8. Upravljanje prethodnim/periodičnim lekarskim pregledima i oftalmološkim pregledima (kreiranje uputa, evidencija rezultata lekarskih pregleda)
 9. Vođenje evidencije o opasnim materijama koje se koriste u toku rada
 10. Vođenje evidencije o prijavama opasnih pojava koje bi mogle da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenih
 11. Generisanje raznih izveštaja i zakonski propisane evidencije (14 obaveznih obrazaca) u oblasti BZR
 12. Podsetnik – 4 različita statusa u zavisnosti od hitnosti akcija koje je potrebno preduzeti, odnosno isticanja rokova za preduzimanje akcija.

Pogledajte brošuru>>