Interni proveravči sistema menadžmenta bezbednošću informacija (prema zahtevima standarda ISO/IEC 27001:2013)

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju provere osposobe za sprovođenje internih provera sistema menadžmenta bezbednošću informacija prema standardu ISO/IEC 27001:2013 i ISO 19011:2018, Uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta.

Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 27001, unapređenje ISMS-a organizacije a time i podizanju na viši nivo opšte bezbednosti informacija u organizaciji.

Kome je kurs namenjen

Svim rukovodiocima, menadžerima informatičke bezbednosti, kao i menadžerima korporativne bezbednosti, kao i ostalim zaposlenima koji su zaduženi za implementaciju standara ISO/IEC 27001 i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera ISMS-a u organizaciji.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama, kao i zahtevima standarda ISO 27001 i povezanoj zakonskoj regulativi u vezi sa bezbednošću informacija.

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

 

Interni proverivači sistema menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu (prema zahtevima standarda ISO 45001:2018)

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju provere osposobe za sprovođenje internih provera sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema standardu ISO 45001:2018 i ISO 19011:2018, Uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta.

Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO 45001:2018, kao i unapređenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu u organzaciji i zadovoljenju ispunjenosti zakonske regulative.

Kome je kurs namenjen

Svim rukovodiocima, zaposlenima koji su zaduženi za implementaciju standara ISO 45001,  licima imenovanim za bezbednosti i zdravlje na radu, protipožarnu zaštitu, članovima odbora za bezbednosti i zdravlje na radu, kao i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera prema zahtevima ovog standarda u organizaciji.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama, kao i zahtevima standarda ISO 45001 i povezanoj zakonskoj regulativi.

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Obezbeđenje nepristrasnosti u akreditovanim organizacijama

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se laboratorijama za ispitivaanje, kroz predavanja i vežbe, omogući bolje razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017, kao i stalih standarda serije ISO/IEC 17000 (ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065) koji se odnose nepristrasnost i načine za njihovo ispunjenje. Polaznici ovog kursa upoznaće se sa načinima za identifikovanje rizika po svoju nepristrasnost, upravljanje ovim rizicima, njihovo rangiranje, eliminaciju ili svođenje na najmanju moguću meru. 

Kome je kurs namenjen

Zaposlenima koji su odgovorni za ispunjenje ovih zahteva standarda i zaposlenima uključenim u aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti koje mogu bitno uticati na nepristrasnost laboratorije.

Način rada

Ovaj jednodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o mernoj nesigurnost.

Trajanje kursa:   1 dan

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Statističke i analitičke veštine uspešnog menadžera


Vrhunsko trening iskustvo! Trening nastao na praksi najboljih multinacionalnih kompanija. Posle ovog iskustva, ako se pridržavate naučenog sledi vam sjajna karijera managera koji ostvaruje odlične rezultate. Naučićete kako da u isto vreme upravljate procesima i ljudima.

Nakon kursa svaki učesnik dobija kratki priručnik na srpskom jeziku, mogućnost konsultacije sa predavačem i mogućnost daljeg učenja.


Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz praktične vežbe osposobe za uspešno vođenje svakodnevnih ali i velikih projekata, upravljanje promenama i uvođenje novih sistema.

Takođe, učesnici će biti u prilici da stečene veštine upotrebe u svom poslu za širenje svih potrebnih znanja i veština koje zahtevaju standardi kvaliteta i kreiranje organizacije koja uči.

Kome je kurs namenjen?

Rukovodiocima, menadžerima kvaliteta, projektnim menadžerima i članovima projektnih timova.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja.

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Kako postati i ostati uspešan: kreativnost i inovacije

Naravoučenije je da je neophodno da se inovira, da se predviđaju potrebe potrošača, da mu se pruži više. Ko sprovodi inovacije, pa ga još i sreća posluži – osvojiće tržište.
Deming

Kreativno razmišljenje je osnova svakog biznisa. Današnje vreme je vreme brzih i čestih promena. Ako naša organizacija, ali i svi zaposleni u njoj nisu toga svesni, ne samo da se organizacija neće dalje razvijati, nego je „osuđena“ na gubitak i svoje trenutne tržišne pozicije. Otpori inovativnosti su mnogobrojni, od onih ličnih, preko socioloških, kulturnih do ekonomskih. Kroz ovaj kurs upoznaćete se sa novim načinima prevazilaženja ovih barijera, ko i načinima i tehnikama da stimulišete vaše kreativne potencijale i potencijale vašeg tima. Takođe, naučićete i kako da rešavanjem problema i procenom trenutne situacije dođete do ideja za unapređenje.

Cilj kursa

 • Upoznavanje sa praktičnim alatima i tehnikama koji mogu da podstaknu kreativno razmišljanje i inovacije
 • Identifikovanje prilika za unapređenje i pretvaranje postojećih problema u mogućnosti za dalji razvoj
 • Podsticanje „out – of – the box“ razmišljanja
 • Primena tehnika kreativnog razmišljanja u cilju unapređenja sistema, proizvoda i procesa u organizaciji.
 • Podsticanje krativnog razmišljenja i timskog rada.

Kome je kurs namenjen?

 • Direktorima, menadžerima na svim nivoima, rukovodiocima timova, kao i svim ostalim zaposlenima koji imaju uticaja na kreiranje, usvajanje i primenu novina
 • Svima onima koji žele da nađu novi način rešavanja problema i da izgrade kulturu kreativnosti u svom timu

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Menadžment Akademija

Cilj kursa

Osnaživanje zaposlenih koji su već na menadžerskim pozicijama ili žele da usmere svoju karijeru ka upravljanju ljudima i procesima da takve uloge preuzmu, ojačaju i razviju u pravcu narednih poslovnih uspeha i unapređenja sopstvene karijere.

Osnaživanje se vrši:

 • prenosom znanja
 • kreiranjem novog iskustva kroz vežbanje
 • rešavanjem individualnih prepreka kroz koučing

Način rada

Obuka traje 20 trening dana.

Obuka se obavlja 2 dana mesečno (termini u dogovoru sa grupom poštujući vreme i mogućnosti učesnika) u trajanju od 10 meseci (septembar 2019 – jun 2020).

Obuka je interaktivnog tipa, koristi se kombinacija klasičnog predavanja (30%), grupnog rada na aktuelnim poslovnim studijama slučaja u vezi sa temom koja se obrađuje (30%) i individualnog rada na konkretnim poslovnim izazovima svakog od učesnika (40%).

Pored dvodnevne obuke svakog meseca učesnici imaju i praktične zadatke koji su namenjeni njihovim konkretnim poslovnim kontekstima iz kojih dolaze.

Tokom trajanja obuke učesnici dobijaju individualnu podršku u vidu jednog koučing termina mesečno u trajanju od 90 minuta.

Takođe tokom obuke učesnici dobijaju odgovarajuću literaturu (uglavnom na engleskom jeziku) kao i podršku od strane trenera putem maila i Viber grupe.

Uslovi rada

Optimalni broj učesnika po grupi je 12.

Učesnici koji se prijave za obuku imaju pravo da jedan termin izostanu.

Ukoliko iz bilo kojih razloga učesnik ne pohađa više od jednog termina smatraće se da je odustao od obuke.

Tokom obuke očekuje se od svakog učesnika da se sa poštovanjem i obzirom ponaša prema ostalim učesnicima kako bi se stvorila atmosfera poverenja, učenja i razmene koja će pomoći svakome od učesnika ponaosob da uspešno završi obuku.

Na kraju obuke svaki od učesnika je u obavezi da sačini Završni rad i da ga prezentira pred grupom.

Program rada (teme):

 1. Osnove poslovne psihologije
 2. Uspešna poslovna komunikacija
 3. Modeli ponašanja u organizaciji
 4. Situaciono liderstvo koje stvarno radi
 5. Delegiranje
 6. Motivacija zaposlenih
 7. HR for non HR
 8. Menadžer kao kouč/mentor
 9. Statistika i analitika za menadžere
 10. Završni rad

Važne informacije:

Cena obuke zavisi od načina plaćanja.
Za plaćanje u celini cena obuke je 1600 eura.
Za plaćanje na mesečnom nivou cena obuke je 200 eura po mesecu (plaća se pre održanog termina obuke).
Sve cene su izražene bez PDV.
Cena za organizacije koje žele da obrazuju svoje menadžere in house je 1000 eura po učesniku (bez PDV za grupu preko 10 učesnika).

Pre početka programa svi zainteresovani će imati priliku da se uživo susretnu i porazgovaraju sa trenerom u terminima:

 • 05.09.2019.god. u 18:00h u trajanju od 90 minuta
 • 12.09.2019.god. u 18:00h u trajanju od 90 minuta.

Trener – Dragan Jović (https://www.linkedin.com/in/draganjovic/ )

Dragan Jović
Executive coach
Organizacioni terapeut
tel.No: +381 63 888 1698
Skype: Radost Zivljenja

Trajanje obuke:   20 trening dana

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Tehnički zahtevi obezbeđenja kvaliteta u laboratorijama

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se pomogne unapređenju kvaliteta ispitivanja i etaloniranja u domaćim laboratorijama, sa aspekta tehničkih zahteva, i poveća kompetentnost zaposlenih na ovim poslovima. Samim tim povećava se i sigurnost u rezultate ispitivanja i etaloniranja u našoj zemlji.

Kome je kurs namenjen?

Svim zaposlenima u ispitnim laboratorijama i laboratorijama za etaloniranje, koji su odgovorni za sprovođenje tehničkih zahteva.

Način rada

Ovaj trodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o mernoj nesigurnosti, sledljivosti rezultata ispitivanja i validaciji metoda.

Trajanje kursa:   3 dana

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Uzorkovanje – validacija, verifikacija i merna nesigurnost

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz praktične primere upoznaju sa opštom svrhom i ciljem uzorkovanja, zahtevima standard ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose na uzorkovanje, mogućim izvorima nesigurnosti koji potiču od uzorkovanja, načinima procene merne nesigurnosti uzorkovanja kao i kontrolom kvaliteta rezultata uzorkovanja.

Kome je kurs namenjen

Svim zapslenima u laboratorijama koji aktivno učestvuju u postupcima obezbeđenja validnosti uzorkovanja.  

Način rada

Tokom ove jednodnevne obuke polaznici će se upoznati sa osnovim zahtevima za obezbeđenje postupka uzorkovanja, principima obezbeđenja kvaliteta kod uzorkovanja, principima validacija, verifikacija i kontrole kvaliteta uzorkovanja kao i sa empiriskim metodama i metodama modelovanja izračunavanja merne nesigurnosti (ponovljeni dizajn, opseg statistika, ANOVA i variografija)

Trajanje kursa:   1 dan

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Upravljanje rizicima po nezavisnost i nepristrasnost u akreditovanim organizacijama

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se pomogne organizacijama koje planiraju da se akredituju ili već akreditovanim organizacijama da na adekvatan način prepoznaju moguće rizike po nezavisnost i nepristrasnost, procene ih i shodno tome preduzmz odgovarajuće mere da bi se isti izbrgli ili sveli na prihvaljivi nivo za organizaciju.

Kome je kurs namenjen

Svim zaposelnima i nadležnim rukovodiocima u organizacijama koje žele da se akredituju li su već akreditovane.

Način rada

Na ovoj jednodnevnoj obuci biće predstavljeno nekoliko tehnika upravljanja rizicima shodno standarda ISO 31000, kao i predlog mera u cilju izbegavanja, odnosno svođenja rizika nezavisnosti i nepristrasnosti na privatljiv nivo za organizaciju.

Trajanje kursa:   1 dan

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs