Upravljanje rizicima po nezavisnost i nepristrasnost u akreditovanim organizacijama

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se pomogne organizacijama koje planiraju da se akredituju ili već akreditovanim organizacijama da na adekvatan način prepoznaju moguće rizike po nezavisnost i nepristrasnost, procene ih i shodno tome preduzmz odgovarajuće mere da bi se isti izbrgli ili sveli na prihvaljivi nivo za organizaciju.

Kome je kurs namenjen

Svim zaposelnima i nadležnim rukovodiocima u organizacijama koje žele da se akredituju li su već akreditovane.

Način rada

Na ovoj jednodnevnoj obuci biće predstavljeno nekoliko tehnika upravljanja rizicima shodno standarda ISO 31000, kao i predlog mera u cilju izbegavanja, odnosno svođenja rizika nezavisnosti i nepristrasnosti na privatljiv nivo za organizaciju.

Trajanje kursa:   1 dan

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs