Tranzicija sa OHSAS 18001 na ISO 45001:2018

Da bi ste razumeli i zadovoljili nove zahteve standarda ISO 45001:2018, Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje i obezbedili jednostavu i laku implementaciju ili prelazak na ovu reviziju standarda preporučijemo vam ovu informativnu obuku da bi ste bili u trendu najnovijih dešavanja kako u domenu teorije tako i prakse.

Cilj kursa

Ova jednodnevna obuka će vam pomoći da se upoznate sa svim zahtevima i novinama koje donosi nova revizija standarda ISO 45001:2018. Na obuci će biti predstavljeni uticaji koje nova revizija standarda ima na uspostavljene sistema, kao i pristup za njihovo uspostavljanje.

Novine u standardu ISO 45001:2018 koje će vam biti predstavljene kroz praktične primere odnosiće se posebno na zahteve kao što su razmišljanje bazirano na rizicima, kontekst organizacije sa aspekta sistema menadžmenta bezbednošću i zdravlja na radu i slično.

Kome je kurs namenjen

Ovaj kurs je namenjen kako organizacijama koje su se sertifikovale prema prethodnoj verziji standarda OHSAS 18001, tako i onima koji planiraju da uvedu ovaj standard u svoje organizacije. Imajući u vidu zahteve nove revizije standarda ISO 45001, kurs je namenjen najvišem rukovodstvu u organizaciji, ali i menadžerima na svim nivoima koji su direktno ili indirektno uključeni u implementaciju zahteva sistema menadžmenta bezbedošću i zdravljem na radu.

Način rada

Ova jednodnevna obuka organizovana je po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja, interaktivnu komunikaciju i razmenu iskustava steći nova i unaprediti postojeća znanja o primeni i sprovođenju sistema menadžmenta životnom sredinom, prema novoj verziji standarda.

Predavači

Mr Snežana Pavićević, dipl.maš.ing – Predavač i konsultant sa više od 15 godina konsultantskog iskustva u implementaciji različitih standarda sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17025, ISO 45001, ISO 27001 i dr.). Vodeći ocenjivač za QMS, EMS i OHSAS u nekoliko sertifikacionih tela. PECB ISO/IEC Lead  Assessor i sertifikovani trener. Član komisije TC176/CASCO Tehničkog komiteta Instituta za standardizaciju Srbije za Menadžment kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta.

Trajanje kursa:   1 dan