Sistemi menadžmenta

Institut za unapređenje poslovanja d.o.o. pruža konsalting usluge implementacije različitih sistema menadžmenta za potrebe sertifikacije:

 • ISO 9001, Sistemi menadžmenta kvalitetom
 • ISO 14001, Sistemi menadžmenta životnom sredinom
 • ISO 45001, Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
 • ISO/IEC 27001, Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Sistemi menadzmenta bezbednošću informacija
 • ISO 50001, Sistemi menadžmenta energijom
 • ISO 22000, Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane i HACCP sistem
 • ISO 22301, Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja
 • ISO 37001, Sistemi menadžmenta protiv mita
 • EN 16636, Upravljanje uslugama suzbijanja štetočina

za potrebe akreditacije:

 • ISO/IEC 17025, Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje
 • ISO/IEC 17020, Ocenjivanje usaglašenosti — Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje
 • ISO/IEC 17065, cenjivanje usaglašenosti — Zahtevi za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge
 • ISO/IEC 17043, Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za ispitivanje osposobljenosti
 • ISO/IEC 17024, Ocenjivanje usaglašenosti — Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba

Naš konsultantski tim je jedan od prvih konsultantskih timova koji je pomogao organizacijama da dođu do CE znaka za svoje proizvode. Takođe, osim CE označavanja proizvoda za potrebe njihovog plasmana na tržište EU, nudimo vam pomoć za 3A označavanje proizvoda na osnovu domaće zakonske regulative u saradnji sa domaćim i inostranim telima za ocenjivanje usaglašenosti.

Insitut za unapređenje poslovanja d.o.o. je i zastupnik sertifikacionog tela PECB za sertifikaciju sistema menadžmenta, tako da nudi i mogućnost sertifikaciju različitih dobrovoljnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 ISO 31000 i mnogih drugih). (PECB link).