Menadžment informacija i njihva poverljivost u telima za ocenjivanje usaglašenosti

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se laboratorijama za ispitivaanje, kroz predavanja i vežbe, omogući bolje razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose na upravljanje podacima i menadžment informacijama kao i načine na koje se ovi zahtevi mogu ispuniti. Polaznici ovog kursa upoznaće se sistemom menadžmenta informacijama koji se koristi za skupljanje, obradu, zapisivanje, izveštavanje, skladištenje i pretraživanje podataka, kao i poverljivost tih podataka i sa validacijom i verifikacijom primenjenih sofvera.

Kome je kurs namenjen

Zaposlenima koji su odgovorni za ispunjenje ovih zahteva standarda i interno i/ili eksterno angažovani koji će biti uključeni u sistem menađmenta informacijama laboratorije.

Način rada

Ovaj jednodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o mernoj nesigurnosti.

Trajanje kursa:   1 dan

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs