Interni proveravači sistema menadžmenta kvalitetom (sa standardom ISO 9001:2015)

Kurs je namenjen svim zaposlenima u svim tipovima organizacija, koji učestvuju u aktivnostima vezanim za sistem menadžmenta kvalitetom.

Tokom kursa, kroz praktične vežbe simulacije provere, naučićete kako da planirate i sprovodite interne provere u Vašoj organizaciji. Takođe, upoznaćemo Vas sa osnovnim principima internih provera i tehnikama.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera.

Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO 9001:2015.

Kome je kurs namenjen

Predstavnicima rukovodstva za kvalitet, kao i drugim osobama zaduženim za sistem menadžmenta kvalitetom, ali i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera u organizaciji.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama.

Predavači

Mr Snežana Pavićević, dipl.maš.ing – Predavač i konsultant sa više od 15 godina konsultantskog iskustva u implementaciji različitih standarda sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17025, ISO 45001, ISO 27001 i dr.). Vodeći ocenjivač za QMS, EMS i OHSAS u nekoliko sertifikacionih tela. PECB ISO/IEC Lead  Assessor i sertifikovani trener. Član komisije TC176/CASCO Tehničkog komiteta Instituta za standardizaciju Srbije za Menadžment kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta.

Trajanje kursa:   2 dana