Interni proveravači sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

(sa standardom ISO 45001:2018)

 

Kurs je namenjen svim zaposlenima u svim tipovima organizacija, koji učestvuju u aktivnostima vezanim za sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednošću na radu, odnosno poslovima vezanim za implementaciju i održavanje standarda ISO 45001 u organizaciji.

Tokom kursa, kroz praktične vežbe simulacije provere, naučićete kako da planirate i sprovodite interne provere u Vašoj organizaciji u skladu sa zahtevim standarda ISO 19001. Takođe, upoznaćemo Vas sa osnovnim principima internih provera i tehnikama sa aspekta standarda ISO 45001.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera.

Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO 45001.

Kome je kurs namenjen

Predstavnicima rukovodstva, kao i drugim zaposlenima na primeni sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama i zahtevima standarda ISO 45001.

PREDAVAČI:

Mr Snežana Pavićević, dipl.maš.ing – Predavač i konsultant sa više od 15 godina konsultantskog iskustva u implementaciji različitih standarda sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17025, ISO 45001, ISO 27001 i dr.). Vodeći ocenjivač za QMS, EMS i OHSAS u nekoliko sertifikacionih tela. PECB ISO/IEC Lead  Assessor i sertifikovani trener. Član komisije TC176/CASCO Tehničkog komiteta Instituta za standardizaciju Srbije za Menadžment kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta.

Trajanje kursa: 2 dana