CE znak i kako doći do njega

(zahtevi LVD, EMC, MD, MDD i CPD direktive)

 

Ova jednodnevna radionica je namenjena top menadžmentu, odnosno rukovodstvu i tehničkom kadru organizacija koje se bave proizvodnjom električnih uređaja, mašina ili njihovih komponenti, medicinskih uređaja, kao i proizvoda koji se koriste u građevinarstvu.

Cilj kursa

U uvodnom delu osim upoznavanja sa osnovnim principima Novog i Globalnog pristupa biće reči i o direktivama koje se odnose na sve proizvode, a koje su delom našle mesto i u našem zakonodavstcu: Direktiva o opštoj bezbednosti proizvoda (GPSD) i Direktiva o odgovornosti za proizvod sa greškom

Učesnici ove radionice upoznaće se i biće u prilici da postave pitanja u vezi sa zahtevima i praktičnom primenom:

  • Niskonaponske direktive -LVD
  • Direktive o elektromagnetnoj kompatibilnosti – EMC
  • Mašinskoj direktivi – MD
  • Direktivi o medicinskim uređajima – MDD
  • Direktivi o građevinskim proizvodima – CPD

Takođe, biće reči i o direktivama koje su usko povezane sa gore navedenim direktivama, kao što su: Direktive o ograničenju u korišćenju izvesnih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi – RoHS i Obaveze proizvođača električne i elektronske opreme u odnosu na otpad – WEEE .

Kome je kurs namenjen

Najvišem rukovodstvu i tehničkom kadru u proizvodnim preduzećima koja se bave proizvodnjom električnih uređaja, mašina, medicinskih uređaja, odnosno njihovih komponenti, zatim proizvoda koji se koriste u građevinarstu, kao i svim onima koji više žele da saznaju o uslovima plasmana ovih proizvoda na tržište EU, ali uskoro i na domaće tržište.

Način rada

Ova jednodnevna radinica će biti organizovana tako da se putem predavanja i kroz otvorenu diskusiju polaznicima prenese znanje i iskustvo. 

PREDAVAČI:

Mr Snežana Pavićević, dipl.maš.ing – Predavač i konsultant sa više od 15 godina konsultantskog iskustva u implementaciji različitih standarda sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17025, ISO 45001, ISO 27001 i dr.). Vodeći ocenjivač za QMS, EMS i OHSAS u nekoliko sertifikacionih tela. PECB ISO/IEC Lead  Assessor i sertifikovani trener. Član komisije TC176/CASCO Tehničkog komiteta Instituta za standardizaciju Srbije za Menadžment kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta.

Trajanja kursa: 1 dan

Cena kursa:  10.500,00 RSD + PDV