14. – 15. mart 2024.
Interni proveravači sistema menadžmenta (sa standardom ISO/IEC 17020:2012) – UŽIVO OBUKA

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera prema zahtevima standarda ISO/IEC 17020:2012

Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17020:2012.

Kome je kurs namenjen

Rukovodiocima kontrolnih tela, kao i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera u kontrolnom telu.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama.

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

Program

25. mart 2024.
Primena Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi (Sl. glasnik 23/20) Kako izvršiti izbor i pregled ličnih zašitnih sredstava i opreme – UŽIVO OBUKA

Cilj kursa

 

Cilj ovog kursa je da se polaznicima obuke približe, predstave i razjasne zahtevi Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi (Sl. Glasnik RS br. 23/2020), kao i načinima usaglašavanja i ispunjenja zahteva ovog pravilnika na teritoriji R. Srbije.

 

Kroz ovu jednodnevnu obuku polaznicima će biti predstavljeni opšti zahtevi u vezi načina izbora ličnih zaštitnih sredstava i kontrola pri prijemu istih, da bi se potvrdila njihova usaglašenost sa zakonskom regulativom R. Srbije, koji sve načini postoje za to, koji je put da bi proizvođači i uvoznici dobili 3A znak (nacionalni znak usaglašenosti sa Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi) i koje obaveze proizilaze iz Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. Glasnik RS, br.35/2023) u vezi LZO.

 

Kome je kurs namenjen

 

Kurs je namenjen licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu u organizacijama, stručnim organizacijama, proizvođačima, uvoznicima i distributerima LZO (lične zaštitne opreme), osobama zaduženim za prodaju ili nabavku LZO, poslodavcima, kao i drugim neposrednim korisnicima i svima onima koji na drugi način stavljaju na tržište LZO ili ih nabavljaju ili koriste.

 

Trajanja kursa: 1 dana

 

Predavači: mr Snežana Pavićević, dipl.ing.maš., Institut za unapređenje poslovanja d.o.o.

 

Gosti predavači:

  • Mile Mitrović, dipl.ing.maš., Šef odseka u Sektoru za kvalitet i bezbednost proizvoda, Ministarstva privrede
  • Nikola Mirković, dipl. pravnik – Načelnik Odeljenja za akreditaciju, standardizaciju, metrologiju i međunarodnu saradnju – Ministarstvo privrede Republike Srbije (Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda)

Formular za prijavu

 

26. mart 2024
Obuka predstavnika zaposlenih (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Sl. glasnik 35/2023) – UŽIVO OBUKA

Cilj kursa

 

Cilj ove obuke da se predstavnici zaposlenih upoznaju sa svoji pravama i obavezama, kao i poslodavci, ali i nadležna lica za poslove bezbednosti i zdravlja u organizaciji, a u skladu sa obavezama proisteklim iz Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu (Sl. Glasnik RS br. 35/2023), kao i drugim zahtevima kao što je standard ISO 45001:2018, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i dr.

 

Ova obuka obuhvatiće praktične primere i načine zadovoljavanja zakonski propisanih zahteva, kao i predstavljanje dobre kako nacionalne tako i međunarodne prakse u ovoj oblasti.

 

Kome je kurs namenjen

 

Kurs je namenjen predstavnicima zaposlenih u organizacijama, poslodavcima, kao i licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu u organizacijama, stručnim organizacijama, kao i svima onima koji žele da se detaljnije upoznaju sa ovom oblasti.

 

Trajanja kursa: 1 dana

 

Predavači:

 

  • mr Snežana Pavićević, dipl.ing.maš., Institut za unapređenje poslovanja d.o.o.

 

Gost predavač:

  • Dr Radenko Rajić, dip.ing.maš.

 

Formular za prijavu

Program

 

28. mart 2024
Izbor i prijem mašina i druge opreme u saglasnosti sa zakonskom regulativom R. Srbije – UZIVO OBUKA

Cilj kursa

 

Cilj ovog kursa je da se polaznicima obuke približe predstave i razjasne zahtevi zakonske regulative koja se odnosi na Pravilnik o bezbednosti mašina (Sl. glasnik RS br. 58/2016 i 21/2020), kao i drugih pravilnika i zahteva koje treba da ispune mašine i druga oprema koja se nabavlja u organizacijama na teritoriji R.Srbije.

 

Kroz ovu jednodnevnu obuku polaznicma će biti predstavljeni opšti zahtevi za bezbednost mašina, kao i šta ista treba da zadovolji od prateće dokumentacije kako bi bila usaglašena sa propisima u R Srbiji. Takođe, kroz ovu obuku biće kratko obuhvaćeni i drugi pravilnici koji se odnose na bezbednost proizvoda a koje može obuhvatati određena oprema koja se nabavlja u organizacijama.

 

Kome je kurs namenjen

 

Kurs je namenjen poslodavcima proizvodnih organizacija, licima zadužen za licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu u organizacijama, proizođačima, uvoznicima i distributerima mašina i druge proizvodne opreme u R. Srbiji.

 

Trajanja kursa: 1 dana

 

Predavači: mr Snežana Pavićević, dipl.ing.maš., Institut za unapređenje poslovanja d.o.o.

 

Gosti predavači:

  • Nikola Mirković, dipl. pravnik, načelnik Odeljenja u Sektoru za kvalitet i bezbednost proizvoda Ministarstva privrede
  • Mile Mitrović, dipl.ing.maš., šef Odseka u Sektoru za kvalitet i bezbednost proizvoda Ministarstva privrede

Formular za prijavu

Program

 

01. april
Izmene u standardima sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 50001, …) u vezi sa dodavanjem razmatranja o klimatskim promena – ON LINE OBUKA

Cilj kursa

 

Cilj ove jednodnevne obuke je da se polaznici bolje upoznaju sa Amandmanom 1 svih standarda sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ..) koji su pobrojani u zajedničkom sopštenju komitata IAF/ISO (Međunarodnog akreditacionog foruma i Međunarodne organizacije za standardizaciju).

 

Na ovoj obuci dobićete više informacija o razlozima i namerama ovih promena koje se odnose na uzimanje u obzir klimatskih promena, zajedno sa drugim pitanjima i njihovo razmatranje kroz analizu rizika u okviru različitih sistema menadžmenta, posebno kada su u pitanju integrisani sistemi menadžmenta.

 

Važnost klimatskih promena i njihov uticaj uslovio je obavezu organizacija da u svoje sisteme menadžmenta razmatraju i aspekte klimatskih promena pri razvoju, održavanju i efektivnoj primeni sistema menadžmenta. Ako se utvrde kao relevantne iste se primenjuju odmah, tako da će se i ocenjivati od strane sertifikacionih tela, bez odlaganja.

 

Kome je kurs namenjen

 

Kurs je namenjen licima odgovornim za različite sisteme menadžmenta u organizacijama, konsultantima, kao i ostalim zaposlenima koji su uključeni u implementaciju i održavanje različitih sistema menadžmenta.

 

Trajanja kursa: 1 dana

 

Predavači: mr Snežana Pavićević, dipl.ing.maš., Institut za unapređenje poslovanja d.o.o., vodeći ocenjivač A Cube Tic sertifikacionog tela (UKAS akreditovano) i sertifikovani predavač PECB (sertifikacionog tela za sertifikaciju osoblja) za obuke za vodeće ocenjivače (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 50001).

Za klijente IBI Cert-a zastupnika A CUBE TIC-a i ISONIKA-a omogućen popust od 50% na ukupnu cenu obuke.

Formular za prijavu

 

 

02. april 2024
ISO/IEC 27001:2022 Tranzicija – ON LINE OBUKA

Cilj kursa

Ova jednodnevna obuka će vam pomoći da se upoznate sa svim zahtevima koji se odnose na standardom ISO/IEC 27001:2022, kao i zahtevima pratećeg standarda ISO/IEC 27002:2022, Bezbednost informacija, sajber bezbednost i zaštita privatnosti — Kontrole bezbednosti informacija. Kroz predstavljanje zahteva ova dva standarda biće prikazan i mogući načini njihovog zadovoljenja sa praktičnim primerima. Takodje, biće napravljeno i poređenje sa zahtevima prethodnog izdanja standarda  ISO/IEC 27001:2013.

Kome je kurs namenjen

Svim zaposlenima koji su uključeni u proces implementacije nove revizije ISO/IEC 27001:2022 i pratećeg standarda ISO/IEC 27002:2022.

Način rada

Ova jednodnevna obuka organizovana je po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja, interaktivnu komunikaciju i razmenu iskustava steći nova i unaprediti postojeća znanja o primeni i sprovođenju sistema menadžmenta bezbednosti informacija kroz primenu zahteva standarda ISO/IEC 27001:2022 i standarda ISO/IEC 27002:2022 koji se odnosi na bezbednost informacija, sajber bezbednost i zaštitu privatnosti — Kontrole bezbednosti informacija.

Za klijente IBI Cert-a zastupnika A CUBE TIC-a i ISONIKA-a omogućen popust od 50% na ukupnu cenu obuke.

Trajanje kursa:   1 dan

Formular za prijavu

Program

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

04.-05. april
Interni proveravači sistema menadžmenta bezbednošću informacija (sa standardom ISO/IEC 27001:2022) – ON LINE OBUKA

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju provere osposobe za sprovođenje internih provera sistema menadžmenta bezbednošću informacija prema standardu ISO/IEC 27001:2022 i ISO 19011:2018, Uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta.

Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 27001, unapređenje ISMS-a organizacije a time i podizanju na viši nivo opšte bezbednosti informacija u organizaciji.

Kome je kurs namenjen

Svim rukovodiocima, menadžerima informatičke bezbednosti, kao i menadžerima korporativne bezbednosti, kao i ostalim zaposlenima koji su zaduženi za implementaciju standara ISO/IEC 27001 i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera ISMS-a u organizaciji.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama, kao i zahtevima standarda ISO 27001 i povezanoj zakonskoj regulativi u vezi sa bezbednošću informacija.

Predavači

Mr Snežana Pavićević, dipl.maš.ing – Predavač i konsultant sa više od 15 godina konsultantskog iskustva u implementaciji različitih standarda sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17025, ISO 45001, ISO 27001 i dr.). Vodeći ocenjivač za QMS, EMS i OHSAS u nekoliko sertifikacionih tela. PECB ISO/IEC Lead  Assessor i sertifikovani trener. Član komisije TC176/CASCO Tehničkog komiteta Instituta za standardizaciju Srbije za Menadžment kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta.

Za klijente IBI Cert-a zastupnika A CUBE TIC-a i ISONIKA-a omogućen popust od 50% na ukupnu cenu obuke.

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

Program

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

 

08. april 2024.
Pravilo odlučivanja i izjava o usaglašenosti u laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje – UŽIVO OBUKA

Revizija standarda ISO/IEC 17025:2017 godine ima nove zahteve za laboratorije kada korisnici njihovih usluga traže izdavanje izjave o usaglašenosti, odnosno žele da znaju da li je njihov predmet ispitivanja ili etaloniranja dobar ili loš, odnosno da li zadovoljava određene zahteve.  U ovakvim slučavjevima laboratorija je u obavezi da u fazi ugovaranja poslova ispitivanja ili etaloniranja sa korisnikom ugovori i određeno pravilo za donošenje ovih odluka, koje se zasniva na prihvatljivom stepenu rizika izvršenog ispitivanja odnosno etaloniranja.

Ova obuka daje osnove smernice u vezi zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose na temu pravila odlučivanja, rizika povezanih sa tim i daje neke preporuke i osnovne smernice za korišćenje nekoliko jednostavnih pravila za donošenje odluka, odnosno davanja izjava o usaglašenosti.

Kome je kurs namenjen

Rukovodiocima laboratorija za ispitivanje i/ii etaloniranje kao i ostalim zaposlenima u laboratorijama koji su aktivno uključeni u proces ugovaranja poslova ispitivanja/etaloniranja sa klijentima kao i davanja izjava o usaglašenosti sa određenim standardom ili specifikacijom.

Način rada

Ovaj kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o pravilima odlučivanja i davanjima izjava o usaglašenosti.

Trajanje kursa:   1 dan

Formular za prijavu

10. april 2024.
Verifikacija performansi opreme i međuprovere merne opreme – UŽIVO OBUKA

Utvrđivanje performansi opreme i njihova verifikacija, metrološka sledljivost, planovi etaloniranja i njihova korekcija, međuprovere merne opreme

Cilj kursa

Kroz predavanja i praktične vežbe polaznicima ovog kursa biće omogućeno bolje razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnosena opremu, vrednovanje performansi opreme koja bitno utiče na rezultat laboratorijskih aktivnosti. Polaznici ovog kursa upoznaće se sautvrđivanjem performansi opreme i njihovom verifikacijom, sa zahtevima za metrološku sledljivost rezultata, planovima etaloniranja i njihovom korekcijom, međuproverama i sl.

Kome je kurs namenjen

Zaposlenima koji su odgovorni za ispunjenje ovih zahteva standarda i zaposlenima koji sprovode laboratorijske aktivnosti.

Način rada

Ovaj kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o načinima vrednovanja performansi opreme koja bitno utiče na rezultat laboratorijskih aktivnosti.

Trajanje kursa:   1 dan

Formular za prijavu

 

18.-19. april 2024.
Interni proveravači sistema menadžmenta (sa standardom ISO/IEC 17025:2017) – UŽIVO OBUKA

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera prema zahtevima standarda ISO/IEC 17025:2017.

Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2005.

Kome je kurs namenjen

Rukovodiocima laboratorija, kao i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera u laboratorijama.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama.

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

Program