Obezbeđenje validnosti rezultata internom kontrolom kvaliteta u laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje

Cilj kursa

Kroz predavanja i praktične vežbe polaznicima ovog kursa biće omogućeno bolje razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose na obezbeđenje validnosti rezultata i internu kontrolu kvaliteta njihovih rezultata. Oni će takođe biti osposobljeni da koriste osnovne statističke tehnike za potrebe interne kontrole kvaliteta, da se upoznaju sa osnovama interne kontrole kvaliteta (QC) u laboratorijama, principima i vrstama kontrolnih karata, formiranje programa kontrole kvaliteta i ocene njenih podataka.

Kome je kurs namenjen

Zaposlenima koji su odgovorni za ispunjenje ovih zahteva standarda i zaposlenima koji će biti uključeni u laboratorijske aktivnosti i procenu merne nesigurnosti.

Način rada

Ovaj kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o kontroli kvaliteta i obezbeđenju poverenja u svoje rezultate ispitivanja i etaloniranja, odnosno u kvalitet svojih analitičkih postupaka, kao i veštine korišćenja određenih statističkih tehnika u analizi dobijenih rezultata.

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Merna nesigurnost i validacija/verifikacija metoda u laboratorijama za ispitivanje/etaloniranje

Proces merenja, statističke osnove, GUM metoda, alternativni pristup proračunu merne nesigurnosti i opšti principi verizikacija i validacija metoda ispitivanja i etaloniranja

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se laboratorijama za ispitivanje i laboratorijama za etaloniranje, kroz predavanja i prikladne vežbe, omogući bolje razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose na vrednovanje merne nesigurnosti, ispunjenje ovih zahteva kao i unapređenje kompetentnosti zaposlenih a samim tim povećanje kvaliteta i pouzdanosti rezultata laboratorijskih aktivnosti. Polaznici ovog kursa upoznaće se sa procesima merenja i ispitivanja, osnovnim terminima i definicijama koji se odnose na ove procese i procenu merne nesigurnosti, osnovnim statističkim pojmovim i tehnikama, GUM metodom i alternativnim pristupima procene merne nesigurnosti kao i sa značajem i načinom procene merne nesigurnosti uzorkovanja.

Kome je kurs namenjen

Zaposlenima koji su odgovorni za ispunjenje ovih zahteva standarda i zaposlenima koji su uključeni u laboratorijske aktivnosti i procenu merne nesigurnosti.

Način rada

Ovaj dvodnevnii kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o mernoj nesigurnosti.

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Merna nesigurnost u laboratorijama za etaloniranje (GUM metoda)

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se laboratorijama za etaloniranje, kroz predavanja i prikladne vežbe, omogući bolje razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose na vrednovenje merne nesigurnosti i njihovo ispunjenje, i tako unapredi  kvalitet i pouzdanost rezultata laboratorijskih aktivnosti kao i kompetentnost zaposlenih. Polaznici ovog kursa upoznaće se sa karakteristikama procesom etaloniranja-merenja, osnovnim terminima i definicijama koji se odnose na ovaj proces i procenu merne nesigurnosti, osnovnim statističkim pojmovim i tehnikama, GUM metodom (principi GUM metode, izvori koji doprinose mernoj nesigurnosti, klasifikacijamerne nesigurnosti: standardna merna nesigurnost, kombinovana standardna merna nesigurnost i proširena merna nesigurnost) i primerima procene merne nesigurnosti.

Kome je kurs namenjen

Zaposlenima koji su odgovorni za ispunjenje ovih zahteva standarda i zaposlenima koji su uključeni u laboratorijske aktivnosti i procenu merne nesigurnosti.

Način rada

Ovaj jednodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o mernoj nesigurnosti.

Trajanje kursa:   1 dan

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Interni proveravači sistema menadžmenta (sa standardom ISO/IEC 17020:2012)

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera prema zahtevima standarda ISO/IEC 17020:2012

Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17020:2012.

Kome je kurs namenjen

Rukovodiocima kontrolnih tela, kao i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera u kontrolnom telu.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama.

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

Program

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Interni proveravači sistema menadžmenta (sa standardom ISO/IEC 17025:2017)

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera prema zahtevima standarda ISO/IEC 17025:2017.

Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2005.

Kome je kurs namenjen

Rukovodiocima laboratorija, kao i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera u laboratorijama.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama.

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

Program

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Zahtevi standarda ISO/IEC 17025:2017

Cilj kursa

Ova jednodnevna obuka će vam pomoći da se upoznate sa svim zahtevima koji se odnose na standardom ISO/IEC 17025:2017. Kroz predstavljanje zahteva standarda biće prikazan i mogući načini njihovog zadovoljenja sa praktičnim primerima.

Kome je kurs namenjen

Rukovodiocima laboratorija, kao i ostalim zaposlenima u laboratorijama koji će biti uključeni u proces implementacije nove revizije ISO/IEC 17025:2017.

Način rada

Ova jednodnevna obuka organizovana je po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja, interaktivnu komunikaciju i razmenu iskustava steći nova i unaprediti postojeća znanja o primeni i sprovođenju sistema menadžmenta kvalitetom i zadovoljenju zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017.

Trajanje kursa: 1 dan

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs