Tehnički zahtevi obezbeđenja kvaliteta u laboratorijama

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se pomogne unapređenju kvaliteta ispitivanja i etaloniranja u domaćim laboratorijama, sa aspekta tehničkih zahteva, i poveća kompetentnost zaposlenih na ovim poslovima. Samim tim povećava se i sigurnost u rezultate ispitivanja i etaloniranja u našoj zemlji.

Kome je kurs namenjen?

Svim zaposlenima u ispitnim laboratorijama i laboratorijama za etaloniranje, koji su odgovorni za sprovođenje tehničkih zahteva.

Način rada

Ovaj trodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o mernoj nesigurnosti, sledljivosti rezultata ispitivanja i validaciji metoda.

Trajanje kursa:   3 dana

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Uzorkovanje – validacija, verifikacija i merna nesigurnost

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz praktične primere upoznaju sa opštom svrhom i ciljem uzorkovanja, zahtevima standard ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose na uzorkovanje, mogućim izvorima nesigurnosti koji potiču od uzorkovanja, načinima procene merne nesigurnosti uzorkovanja kao i kontrolom kvaliteta rezultata uzorkovanja.

Kome je kurs namenjen

Svim zapslenima u laboratorijama koji aktivno učestvuju u postupcima obezbeđenja validnosti uzorkovanja.  

Način rada

Tokom ove jednodnevne obuke polaznici će se upoznati sa osnovim zahtevima za obezbeđenje postupka uzorkovanja, principima obezbeđenja kvaliteta kod uzorkovanja, principima validacija, verifikacija i kontrole kvaliteta uzorkovanja kao i sa empiriskim metodama i metodama modelovanja izračunavanja merne nesigurnosti (ponovljeni dizajn, opseg statistika, ANOVA i variografija)

Trajanje kursa:   1 dan

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Upravljanje rizicima po nezavisnost i nepristrasnost u akreditovanim organizacijama

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se pomogne organizacijama koje planiraju da se akredituju ili već akreditovanim organizacijama da na adekvatan način prepoznaju moguće rizike po nezavisnost i nepristrasnost, procene ih i shodno tome preduzmz odgovarajuće mere da bi se isti izbrgli ili sveli na prihvaljivi nivo za organizaciju.

Kome je kurs namenjen

Svim zaposelnima i nadležnim rukovodiocima u organizacijama koje žele da se akredituju li su već akreditovane.

Način rada

Na ovoj jednodnevnoj obuci biće predstavljeno nekoliko tehnika upravljanja rizicima shodno standarda ISO 31000, kao i predlog mera u cilju izbegavanja, odnosno svođenja rizika nezavisnosti i nepristrasnosti na privatljiv nivo za organizaciju.

Trajanje kursa:   1 dan

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Menadžment informacija i njihva poverljivost u telima za ocenjivanje usaglašenosti

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se laboratorijama za ispitivaanje, kroz predavanja i vežbe, omogući bolje razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose na upravljanje podacima i menadžment informacijama kao i načine na koje se ovi zahtevi mogu ispuniti. Polaznici ovog kursa upoznaće se sistemom menadžmenta informacijama koji se koristi za skupljanje, obradu, zapisivanje, izveštavanje, skladištenje i pretraživanje podataka, kao i poverljivost tih podataka i sa validacijom i verifikacijom primenjenih sofvera.

Kome je kurs namenjen

Zaposlenima koji su odgovorni za ispunjenje ovih zahteva standarda i interno i/ili eksterno angažovani koji će biti uključeni u sistem menađmenta informacijama laboratorije.

Način rada

Ovaj jednodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o mernoj nesigurnosti.

Trajanje kursa:   1 dan

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Obezbeđenje nepristrasnosti u laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se laboratorijama za ispitivaanje, kroz predavanja i vežbe, omogući bolje razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose nepristrasnost i načine za njihovo ispunjenje. Polaznici ovog kursa upoznaće se sa načinima za identifikovanje rizika po svoju nepristrasnost, upravljanje ovim rizicima, njihovo rangiranje, eliminaciju ili svođenje na najmanju moguću meru. 

Kome je kurs namenjen

Zaposlenima koji su odgovorni za ispunjenje ovih zahteva standarda i zaposlenima uključenim u laboratorijske aktivnosti koje mogu bitno uticati na nepristrasnost laboratorije.

Način rada

Ovaj jednodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o mernoj nesigurnosti.

Trajanje kursa:   1 dan

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Analiza rizika u laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se laboratorijama za ispitivaanje, kroz predavanja i vežbe, omogući bolje razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose rizike i prilike kao i načine na koje se ovi zahtevi mogu ispuniti. Polaznici ovog kursa upoznaće se sa vrstama rizika i prilika koje se javljaju u laboratorijama,načinima procene kao i merama za bavljenje rizikama i prilikama.

Kome je kurs namenjen

Zaposlenima koji su odgovorni za ispunjenje ovih zahteva standarda i zaposlenima koji su uključeni u sve aktivnosti laboratorije koji bitno utiču na njihov rezultat.

Način rada

Ovaj jednodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o mernoj nesigurnost.

Trajanje kursa:   1 dan

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Verifikacija performansi opreme i međuprovere merne opreme (utvrđivanje performansi opreme i njihova verifikacija, metrološka sledljivost, planovi etaloniranja i njihova korekcija, međuprovere merne opreme)

Cilj kursa

Kroz predavanja i praktične vežbe polaznicima ovog kursa biće omogućeno bolje razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnosena opremu, vrednovanje performansi opreme koja bitno utiče na rezultat laboratorijskih aktivnosti. Polaznici ovog kursa upoznaće se sautvrđivanjem performansi opreme i njihovom verifikacijom, sa zahtevima za metrološku sledljivost rezultata, planovima etaloniranja i njihovom korekcijom, međuproverama i sl.

Kome je kurs namenjen

Zaposlenima koji su odgovorni za ispunjenje ovih zahteva standarda i zaposlenima koji sprovode laboratorijske aktivnosti.

Način rada

Ovaj kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o načinima vrednovanja performansi opreme koja bitno utiče na rezultat laboratorijskih aktivnosti.

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Obezbeđivanje validnosti rezultata eksternom kontrolom kvaliteta (učešće u PT šemama i drugim vrstama međulaboratorijskih poređenja)

Cilj kursa

Kroz predavanja i praktične vežbe polaznicima ovog kursa biće omogućeno bolje razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnoseobezbeđenje validnosti rezultata i eksternu kontrolu kvaliteta njihov rezultata. Oni će bitiupoznati sa načinima ostvarivanja ovog zahteva kroz učešća u PT šemama i drugim  međulaboratorijskih poređenja, statističkom obradom ovih rezultata, analizom rezultata i kriterijumima prihvatljivosti kao i merama koje treba sprovesti u slučaju neispunjenosti ovih kriterijuma.

Kome je kurs namenjen

Zaposlenima koji su odgovorni za ispunjenje ovih zahteva standarda i zaposlenima koji će biti uključeni u eksternu kontrolu kvaliteta, PT šeme ili drugameđulaboratorijskih poređenja i/ili statističku obradu i analizu ovih rezultata.

Način rada

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja eksternoj kontroli kvaliteta svojih rezultata, njihovoj obradi i analizi, definisanju kriterijuma prihvatljivosti kao i mera koje se sprovode u slučaju kada ti kriterijumi nisu ispunjeni .

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Obezbeđenje validnosti rezultata internom kontrolom kvaliteta

Cilj kursa

Kroz predavanja i praktične vežbe polaznicima ovog kursa biće omogućeno bolje razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose na obezbeđenje validnosti rezultata i internu kontrolu kvaliteta njihovih rezultata. Oni će takođe biti osposobljeni da koriste osnovne statističke tehnike za potrebe interne kontrole kvaliteta, da se upoznaju sa osnovama interne kontrole kvaliteta (QC) u laboratorijama, principima i vrstama kontrolnih karata, formiranje programa kontrole kvaliteta i ocene njenih podataka.

Kome je kurs namenjen

Zaposlenima koji su odgovorni za ispunjenje ovih zahteva standarda i zaposlenima koji će biti uključeni u laboratorijske aktivnosti i procenu merne nesigurnosti.

Način rada

Ovaj kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o kontroli kvaliteta i obezbeđenju poverenja u svoje rezultate ispitivanja i etaloniranja, odnosno u kvalitet svojih analitičkih postupaka, kao i veštine korišćenja određenih statističkih tehnika u analizi dobijenih rezultata.

Trajanje kursa:   2 dana

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs

Merna nesigurnost u laboratorijama za ispitivanje

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se laboratorijama za ispitivaanje, kroz predavanja i prikladne vežbe, omogući bolje razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose na vrednovanje merne nesigurnosti i njihovo ispunjenje, i tako unapredi  kvalitet i pouzdanost rezultata laboratorijskih aktivnosti kao i kompetentnost zaposlenih. Polaznici ovog kursa upoznaće se sa karakteristikama procesom ispitivanja-merenja, osnovnim terminima i definicijama koji se odnose na ovaj procese i procenu merne nesigurnosti, osnovnim statističkim pojmovim i tehnikama, GUM metodom i alternativnim metodama za procenu merne nesigurnosti koje se mogu primeniti u laboratorijama kada je GUM metoda kompleksna i skupa za primenu ili se ne može primeniti.

Kome je kurs namenjen

Zaposlenima koji su odgovorni za ispunjenje ovih zahteva standarda i zaposlenima koji su uključeni u laboratorijske aktivnosti i procenu merne nesigurnosti.

Način rada

Ovaj jednodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o mernoj nesigurnost.

Trajanje kursa:   1 dan

Formular za prijavu

U saradnji sa Consult ADQM www.adqm.rs